[devops] Quản lý truy cập đến nhiều server với stormssh

Bài viết được thực hiện trên:

Bạn đã từng đau đầu vì khi phải quản lý nhiều servers mà không thể nhớ hết các thông tin về chúng?
Có một cách đơn giản để quản lý là thêm thông tin của các server vào file ~/.ssh/config. Nhưng bạn lại NGẠI việc copy paste và sửa đổi mỗi lần thêm server hoặc thay đổi thông tin về server?

stormssh là một giải pháp hữu hiệu dành cho người lười :D. Nó giúp bạn quản lý thông tin ssh của các server đơn giản và nhanh gọn chỉ với một câu lệnh ngắn.

Cơ bản, stormssh lưu giữ thông tin các host tại ~/.ssh/config. Thay vì việc bạn phải add thông tin ssh của các server bằng tay, thì stormssh add các thông tin đó thay bạn.

Storm is a command line tool to manage ssh connections 

1. Cài đặt

Trên Mac OSX, dùng brew để cài đặt:

Note: Trên Ubuntu hoặc CentOS có thể cài đặt với pip hoặc easy_install:

hoặc:

2. Hướng dẫn sử dụng stormssh

Tất cả các lệnh với stormssh

Một số lệnh cơ bản với stormssh

1. Add: thêm thông tin của ssh host

default, ssh_port là port 22 nếu không được truyền.
ví dụ:

Thông tin ssh của host_test sẽ được add vào file ~/.ssh/config:

2. Edit: thay đổi thông tin của host đã được add vào stormssh

3. Delete: xoá thông tin của host đã được add vào stormssh

4. List: list tất cả các host được quản lý bởi stormssh

5. Delete_all: xoá tất cả các host được quản lý bởi stormssh

6. Search: tìm kiếm thông tin về một host được quản lý bởi stormssh

Ví dụ:

…..

để ssh vào một server được quản lý với stormssh, gõ lệnh:

ví dụ:

Tham khảo thêm tại:
https://stormssh.readthedocs.io/en/latest/

Add a Comment

Your email address will not be published.