Chạy WebApps trên server theo cách đơn giản nhất

Warning: Khi bạn cần 1 thứ nhanh chóng và đơn giản cho 1 việc đơn giản(như đồ án chẳng hạn) thì nó có thể hữu ích

Trong bài viết này, tôi giả sử mình đang chạy 1 app Nodejs tại địa chỉ 192.168.0.6: 3002.
Về cơ bản thì ta vẫn sẽ chạy app như trên localhost thôi, ta sẽ cần chạy app (1 tiến trình) trên 1 port nào đó, sau đó mở port đó để các máy tính khác có thể truy cập, vì vậy cần chuẩn bị 1 số thứ:
– SSH
– Rsync

Sau đó cài đặt các gói sau trên server:
– WebServer: Nginx
– Database: mysql1. Đầu tiên, hãy sync source code của mình lên server:
$ rsync -avzhe ssh source.zip root@192.168.0.6:/my_folder

2. Sau đó chạy app: $ npm start

3. Bây giờ hãy mở port để người dùng có thể truy cập:
http: $ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
sql: $ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT
App’s port: $ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 3002 -j ACCEPT

4. Lúc này kiểm tra xem app đã chạy chưa: $ netstat -ntlp

App của ta đã chạy thành công.

5. Bây giờ, hãy tạo 1 services để và quản lí nó bằng systemctl
$ cd /lib/systemd/system
$ vi demo_app.service

6. Tuy nhiên khi vào trình duyệt mà gõ: 192.168.0.6: 3002 thì trông nó không đẹp, hãy config nginx 1 chút:
$ cd /etc/nginx/conf.d
$ vi demo_app.conf

Hoàn thành, hãy vào trình duyệt gõ: 192.168.0.6 và tận hưởng!
Summary: Qua bài viết này, tôi muốn chia sẻ
– Cách deploy web app đơn giản
– Một số câu lệnh linux hay gặp
Enjoy!

Add a Comment

Your email address will not be published.