Server side: mySQL: EXPLAIN SELECT statement 1. Bật chế độ slow_log trong mySQL theo cú pháp sau: mysql> SET GLOBAL slow_query_log = ‘ON’; Query OK,...