I. Giới Thiệu 1. Ruby on Rails Ruby là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng do một tác giả người Nhật tên là Yukihiro...