Có một vài thực tế thường gặp hằng ngày đối với những người làm công việc đòi hỏi giao tiếp, thảo luận, bàn bạc hoặc...