Trước khi đọc bài viết này bạn hãy bỏ ra 5 phút để tìm hiểu về Typescript cơ bản. Sau khi đọc xong bài viết...