Bài viết dưới đây tổng hợp những câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn Typescript. Thử trả lời xem kiến thức của mình đến...