Giới thiệu Fragment biểu diễn một hành vi hay một phần giao diện người dùng trong một Activity. Fragment được đặt trong Activity và chúng...