Introduction Trong bài viết trước đây của mình “Tổng quan về kiến trúc CQRS”, mình có nhắc tới khái niệm là Event Sourcing. Về ý...