Api (Application Program Interface) là những chuẩn đầu ra, đầu vào cho phép 2 hay nhiều hệ thống hoặc các phần của cùng 1 hệ...