Hưởng ứng trào lưu Critical thinking trong công ty kỳ này, mình xin trình bày một số suy nghĩ  về lối tư duy này với...