Overview/Giới thiệu Blog này ghi lại một số nhận định và sự liên quan giữa business rule (BR) và user story (US) kèm theo một...