Ruby Coding Convention (Phần 2)

ruby_convention

Trong phần trước, tôi đã giới thiệu Source Code Layout của Ruby, làm sao để source code dễ nhìn, dễ đọc hơn. Trong phần này, tối sẽ tiếp tục giới thiệu những phần tiếp theo về Ruby Coding Convention, dựa theo bài viết của tác giả Bbatsov tại https://github.com/bbatsov/ruby-style-guide#syntax.

Syntax

 • Khi định nghĩa function, nếu có tham biến truyền, sử dụng các dấu (). Nếu không có tham biến, bạn không nên có nó
 • Sử dụng ?: thay vì dùng if/then/else/end nếu điều kiện đơn giản. Nhưng nếu có 2 câu lệnh lồng nhau, thì nên đan xen 2 kiểu đó như ví dụ ở dưới
 • Sử dụng ! thay cho not, && thay cho and, || thay cho or
 • Không nên sử dụng if/unless .. end, while/until ... end nếu statement chỉ có một dòng. Ví dụ
 • Sử dụng unless thay cho if not
 • Không sử dụng unless ... else ... end. Hãy viết lại thành câu lệnh if ... else ... end
 • Hạn chế sử dụng () trong câu lệnh if/unless/while/until
 • sử dụng until thay cho while với câu lệnh dạng phủ định
 • Bỏ các dấu {} ngoài cùng của hash
 • Khi gọi method không có arguments đi dùng, hãy bỏ các dấu ngoặc
 • Đối với những đoạn code chỉ đơn giản, chỉ gồm 1 dòng, hãy sử dụng {...} do ... end
 • Không phải lúc nào cũng cần sử dụng return. Hạn chế sử dụng nếu flow của source code không cần thiết nó
 • Tránh sử dụng self nếu không cần thiết. Nó chỉ cần sử dụng nếu bạn muốn ghi dữ liệu
 • Không gán biến trong câu lệnh if ... else ... end
 • Khai báo biến bẳng kí hiệu ||=. Tuy nhiên, không gán theo cách này với biến boolean
 • Sử dụng &&= để xử lý biến nếu cần điều kiện khi biến tồn tại. Việc sử dụng kí tự này sẽ không cần kiểm tra xem biến có tồn tại hay k
 • Không được có dấu cách sau tên hàm và trước dấu (
 • Sử dụng -w để trình biên dịch Ruby nhắc bạn nếu bạn quên đi những qui tắc ở trên
 • Các sử dụng lambda
 • Sử dụng proc thay cho Proc.new, proc.call() thay cho proc[] hay proc.()
 • Sử dụng kí tự _ đối với những biến không sử dụng trong block
 • Sử dụng between hoặc include thay vì sử kiểm tra toán tử login thông thường
 • Sử dung những phương thức đã được Ruby định nghĩa sẵn thay vì sử dụng ==
 • Hạn chế sử dụng các câu lệnh điều kiện lồng nhau. Việc đó làm cho login của source code rất khó theo dõi. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng return khi có thể để giảm số lớp câu điều kiện

Add a Comment

Your email address will not be published.