ScalikeJDBC – Phần 2

1. Giới thiệu


Trong phần 1, chúng ta đã cùng tìm hiểu cách cài đặt ScalikeJDBC đi kèm với Play2 Framework, các phép toán trong ScalikeJDBC, SQLInterpolation. Tiếp theo, chúng ta sẽ nhắc tới một phần quan trọng trong ScalikeJDBC và trong bất kỳ thư viện giao tiếp với cơ sở dữ liệu nào. Đó là Transaction.

2. Nội dung


Các transaction trong ScalikeJDBC tương ứng với các khối lệnh kết nối cơ sở dữ liệu, chia làm 4 loại chính thường dùng: readOnly, autoCommit, localTx, withinTx

2.1. readOnly / readOnlySession


Khối lệnh readOnly thực thi các truy vấn có dạng chỉ đọc dữ liệu (select).
Ví dụ với hàm lấy tên nhân viên theo id, ta có thể viết như sau


hoặc khai báo theo session


Nếu trong khối lệnh có các truy vấn không phải dạng đọc (sửa đổi dữ liệu, cấu trúc bảng …) thì ScalikeJDBC trả lại java.sql.SQLException.


2.2. autoCommit/ autoCommitSession


Khối lệnh autoCommit thực thi các lệnh có tác động đến dữ liệu (update, alter …). Sau mỗi lệnh, dữ liệu được tự động cập nhật lên server
ví dụ


Khai báo theo session


Nếu 1 lệnh trong cả khối lệnh autoCommit gặp phải Exception thì các lệnh trước đó đều đã được commit thành công. Ở ví dụ trên, nếu lệnh cập nhật thứ 2 (clause.bindByName(‘id -> 2, ‘name -> “name 2”).update().apply()) gặp phải Exception thì giá trị của bản ghi có id = 1 đã cập nhật thành công từ lệnh trước đó, và không bị ảnh hưởng.

2.3. localTx


Khối lệnh localTx thực hiện các phép truy vấn và cập nhật trong cùng một session. Điều đó có nghĩa nếu một lệnh gặp phải Exception thì toàn bộ khối lệnh sẽ được rollback, và dữ liệu trở về trạng thái ban đầu

Ví dụ


2.4. withinTx / withinTxSession


Khối lệnh withinTx thực hiện các lệnh trong một transaction có sẵn. Chúng ta cần tự quản lý transaction và đóng mở kết nối tới cơ sở dữ liệu

Ví dụ


hoặc sử dụng session


2.5. AutoSession


Giả sử khối lệnh như sau


Lý do là getNameById sử dụng một session khác, và không thể đọc được các dữ liệu chưa commit.Ta có thể khắc phục bằng cách thêm implicit session vào như sau


Tuy nhiên, lệnh gọi getNameById(id) sẽ luôn cần tới biến implicit session đi kèm nếu gọi đơn lẻ


Do đó, cần tới AutoSession để khai báo cho hàm getNameById


Và hàm getNameById từ đây có thể được gọi linh hoạt


3. Kết luận


ScalkieJDBC phần 2 đã trình bày về các dạng transaction trong ScalikeJDBC. Chúng được sử dụng một cách linh hoạt, dễ hiểu, đặc biệt là với AutoSession.
Các nội dung tiếp theo liên quan đến ScalikeJDBC sẽ sớm được cập nhật trong các phần tiếp theo.

Tham khảo


http://scalikejdbc.org/