Ruby Coding Convention (Phần 5)

ruby_convention

Trong phần cuối cùng tôi sẽ đề cập tới String và Regular Expressions

Collections

 • Khởi tạo mảng và bảng băm
 • Sử dụng %w() cho mảng các chữ, %i() cho các ký tự
 • Sử dụng firstlast thay vì [0][-1]
 • Sử dụng Set thay cho Array nếu bạn cần một mảng gồm những phần tử không lặp lại
 • Sử dụng symbols thay cho các strings khi khai báo hash keys
 • Sử dụng Hash#key? thay cho Hash#has_key?Hash#value? thay cho Hash#has_value?
 • Sử dụng Hash#fetch

String

 • Nên sử dụng kiểu gọi string trong " " thay vì dùng kiểu nối string
 • Sử dụng ' ' thay vì sử dụng " " nếu bạn không cần gọi string thông qua biến, hay có những kí tự đặc biệt như /t /n '
 • Sử dụng String#<< thay cho String#+ . String#<< nhanh hơn, nhất là khi bạn phải xử lí nhiều string objects

  paragraphs.each do |paragraph|
  html << “#{paragraph}”
  end

 

Add a Comment

Your email address will not be published.