Ruby Coding Convention (Phần 4)

ruby_convention

Trong phần này, tôi sẽ tiếp tục giúp mọi người tìm hiểu về Class, Modules, Exceptions, Collections

Classes & Modules

 • Sử dụng một cấu trúc thống nhất cho các class mà bạn định nghĩa.
 • Sử dụng module thay cho class nếu chỉ định nghĩa funtions. class chỉ nên dùng khi chúng ta tạo đối tượng mới khi dùng
 • Sử dụng attr_readerattr_accessor khi có thể
 • Thiết kế class dựa theo nguyên lý SOLID
 • Tránh sử dụng @ khi không cần thiết phải sử dụng ở bên ngoài class
 • Tránh sử dụng @@ khi không cần thiết vì nó là biến toàn cục
 • Định nghĩa lại các hàm to_s, as_json nếu bạn cần
 • Sử dụng def self.method để định nghĩa singleton methods.

Exceptions

 • Chỉ sử dụng raise khi bắt một exception. Còn nếu không, hãy sử dụng fail
 • Không return trong ensure block, Khi bạn sử dụng return trong đó, sẽ không exception nào được raise.
 • Sử dụng tích hợp begin blocks nếu có thể
 • Không sử dụng exceptions khi nó đóng vai trò trong luồng xử lý chính
 • Không rescuing Exception class.
 • Nếu bạn có nhiều rescues, hãy sắp xếp chúng hợp lý.

Add a Comment

Your email address will not be published.