Giới thiệu Slim PHP

Slim là một framework PHP, chủ yếu sử dụng cho các ứng dụng web và API theo cấu trúc REST (Representational state transfer). Các framework PHP khác cũng có thể thực hiện chức năng tương đương như CakePHP, CodeIgniter…. Tuy nhiên đúng như tên gọi, ưu điểm của Slim chính là kích thước nhỏ gọn, dễ dàng cài đặt và triển khai. Bài viết xin giới thiệu tóm tắt về Slim PHP và ứng dụng đơn giản kết hợp giữa Slim PHP và AngularJS

1. Cài đặt Slim PHP

Tài liệu về Slim có thể tìm thấy tại : http://docs.slimframework.com/

Cách cài đặt tùy chọn : cài đặt qua Composer hoặc tải code từ địa chỉ Github : https://github.com/slimphp/Slim (ví dụ minh họa dung cách này)

2. Ứng dụng Slim kết hợp AngularJS

Minh họa cho việc sử dụng Slim, chúng ta tạo một ứng dụng quản lý công việc với các chức năng cơ bản : tạo mới, sửa xóa

2.1. Bảng dữ liệu khởi tạo :

CREATE TABLE IF NOT EXISTS tasks (
id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
name varchar(150) NOT NULL,
description text,
PRIMARY KEY (id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;

INSERT INTO tasks (name, description) VALUES (‘Angular’, ‘Install Angular’), (‘Php’, ‘Install Slim php’);

2.2. Khai báo API xử lý qua javascript :

AngularJS được sử dụng là phiên bản 1.3.15 : https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.15/angular.min.js

2.3.  Các hàm xử lý qua Slim

  • Khởi tạo

  • Lấy danh sách

Hàm js tương ứng : ListCtrl
Đường dẫn : /api/tasks
Phương thức : GET
Kết quả trả về dưới dạng JSON

  • Tạo mới

Hàm js khai báo : AddCtrl
Đường dẫn : /api/add
Phương thức : POST
Trả về dữ liệu JSON của đối tượng mới tạo

  • Cập nhật

Hàm js khai báo : EditCtrl
Đường dẫn : /api/tasks/{id}
Phương thức : PUT
Trả về dữ liệu JSON của đối tượng sau khi sửa đổi

  • Xóa dữ liệu

Hàm js khai báo : ListCtrl
Đường dẫn : /api/tasks/{id}
Phương thức : DELETE

  • Để kết thúc khai báo phương thức của Slim

3. Kết luận

Bài viết đã tổng hợp việc kết hợp Slim và AngularJS trong 1 ví dụ cơ bản gồm các chức năng thêm, sửa, xóa.

Chi tiết code cài đặt của ví dụ : https://github.com/trvinhlong/todo_slim.git

Tài liệu tham khảo :

http://docs.slimframework.com/
http://slimframework.com/
http://www.blog.iamaronbarbosa.com/building-a-basic-crud-application-using-angularjs-and-slim-php-framework-part-1/

Add a Comment

Your email address will not be published.