Actions, Controllers and Results in Scala

Actions trong Scala?

Hầu hết các request của Play application  được xử lý bởi một Action
Ví dụ play.api.mvc.Action về cơ bản là một play.api.mvc.Request => play.api.mvc.Result
Chức năng xử lý một yêu cầu và tạo ra một kết quả sẽ được gửi cho khách hàng

Building an Action

Các đối tượng play.api.mvc.Action cung cấp một số phương pháp để xây dựng một giá trị hành động
Có nhiều cách để tạo ra 1 action, đơn giản nhất là trả về một giá trị như sau:

Nhưng thường thì cần tới 1 HTTP request gọi Action này, có cách khác để tạo 1 action là sử dụng hàm: Request => Result (nhận request và trả về result)

hoặc

hoặc

Controllers are action generators

Một Controller là một đối tượng sinh ra Action
Ví dụ:

Action có thể thêm parameters như sau:

 Simple results

Những kết quả này được xác định bởi play.api.mvc.Result :

Dưới đây là một số ví dụ để tạo ra kết quả khác nhau:

Tất cả giá trị trả về trên đều có trong  play.api.mvc.Results

Redirects are simple results too

Chuyển hướng dữ liệu sang browser URL như sau:

Bạn có thể thiết lập thêm các tham số cho URL như sau:

“TODO” dummy page

Bạn có thể sử dụng 1 Action cho một trạng thái mà bạn chưa hoàn thành.

Add a Comment

Your email address will not be published.