Home » Archive by category "Scala" (Page 2)

What is polymorphism?

Trong quá trình nghiên cứu về Scalaz và TypeClasses mình thấy cần phải nói chi tiết hơn về Polymorphism, tham khảo trên @wikipedia thì có ba loại Polymorphism lần lượt là: Ad-hoc Polymorphism, Parametric Polymorphism và Subtype Polymorphism. Với các ví dụ cụ thể bằng...

Read more »