Home » Archive by category "Angular JS"

AngularJS AJAX

AngularJs? Angular là một bộ thư viện Javascript rất mạnh và thường được sử dụng để xây dựng project Single Page Application (SPA). Nó hoạt động dựa trên các thuộc tính  mở rộng HTML (các attributes theo quy tắc của Angular). Đây là một bộ...

Read more »