Ở bài này, ta sẽ giải quyết câu hỏi làm thế nào để sắp xếp lại cấu trúc dữ liệu phục vụ cho mục đích...