Sau gần 2 năm phát triển, dự án của chúng tôi dừng lại. Chúng tôi ai cũng buồn mang mác. Với những gì chúng tôi...