Chapter 7: Đầu tiên là hãy đi trên vương đạo. Hãy Fair, không thành công cũng thành nhân Nguyên tắc thứ 4 là Fair &...