1. List List trong Scala là một danh sách liên kết đơn. Vì vậy khi thêm phần tử vào một list, nếu không quan tâm...