JWT(JSON Web Token) là công nghệ phổ biến ngày nay, nhưng cũng đồng thời cũng gây tranh cãi rất nhiều. Có nhiều người nói đừng...