Mở đầu Hôm nay chúng ta sẽ cùng cách tạo và tìm hiểu những thứ có trong 1 project MVC sử dụng Play Framework trên...