Home » Articles posted by Bui Quang Duy

What is polymorphism?

Trong quá trình nghiên cứu về Scalaz và TypeClasses mình thấy cần phải nói chi tiết hơn về Polymorphism, tham khảo trên @wikipedia thì có ba loại Polymorphism lần lượt là: Ad-hoc Polymorphism, Parametric Polymorphism và Subtype Polymorphism. Với các ví dụ cụ thể bằng...

Read more »

Either Type In Scala

No Thumbnail

Hôm nay mình sẽ giới thiệu về một kiểu đặt biệt trong Scala, đó là Either. Theo định nghĩa trên trang: http://www.scala-lang.org/api/rc2/scala/Either.html Represents a value of one of two possible type (a disjoint union). Instances of Either are either an instance of Left or Right....

Read more »

Error Handling in Scala

No Thumbnail

Có nhiều cách để Error Handling trong Scala, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Hãy nhìn ví dụ dưới đây: [crayon-5b044c628bc48626694281/] Khi gọi hàm buyCoffee với tham số truyền vào là 5, hệ thống sẽ throw ra exception: [crayon-5b044c628bc50973509296/] OK, theo cách truyền thống...

Read more »