Trong thực tế, đôi khi chúng ta cần tạo object phức tạp chứa nhiều data member. Các data member này có thể là các kiểu...