Tiếp tục về chủ đề React và Virtual DOM, ở bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu tại sao Virtual DOM được dùng bởi React, TLDR:...