Kiểm thử hiệu năng nhằm mục đích đánh giá khả năng hoạt động của hệ thống cũng như độ ổn định của hệ thống. Tùy...