Khi tôi viết code một ứng dụng, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu đoạn code đó chỉ có tôi dùng hoặc chẳng bao giờ...