Trong phần trước, chúng ta đã biết được lịch sử Kanban và các nguyên lý cốt lõi của Kanban: Visualize, Limit WIP, Manage flow. Trong phần này,...