Vấn đề: Dự án Precog là một dự án big data dùng để lấy dữ liệu và tính toán định kỳ hàng tuần. Những dữ...