Sự tiện dụng lên ngôi!  Hiện nay có tranh luận rằng sự ra đời và phổ biến của các chương trình xử lý văn bản...