Warning: Khi bạn cần 1 thứ nhanh chóng và đơn giản cho 1 việc đơn giản(như đồ án chẳng hạn) thì nó có thể hữu...