Những năm trước khi chúng tôi bắt đầu thực hiện dự án theo mô hình Scrum. Chúng tôi thường tổ chức Retrospective meeting hết sức...