Hàng triệu người sử dụng Google Search hàng ngày với những mục đích khác nhau. Học sinh dùng để học tập, những người kinh doanh...