Có nhiều người hiểu nhầm giữa hai thuật ngữ Định nghĩa hoàn thành (DoD) và Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria). Nhiều người nghĩ rằng...