Tự tin là gì ? Tự tin là khi : Ta tin tưởng vào khả năng của bản thân có thể đối ứng với mọi việc...