1. Công ty số 1 Châu Á A: Hãy nói rằng Septeni là công ty số 1 Châu Á đi. B: Chắc chứ? Theo tôi...