Nhiều ứng dụng hiện nay có nhiệm vụ transfer data từ nguồn (Disk, Socket…) mà không cần thiết thay đổi nội dung (VD: webpage asset...