I ,Recognition is Easy Não chúng ta được phát triển hàng ngàn năm với sự tiến hóa và phát triển để có thể nhận ra...