Angular là một trong những framework Javascript giúp developer phát triển các ứng dụng web có tính tương tác cao. Đứng đằng sau chống lưng...