Mở đầu Quá dễ dàng để nhận thấy rằng, khi ta chỉ cho phép tạo một đối tượng của một lớp cụ thể mặc cho...