Về lý thuyết, họp để giúp chúng ta ra quyết định chính xác hơn, làm việc hiệu quả hơn…tuy nhiên thực tế lại rất khác....