Bạn là một người làm việc nhiều trên server? Đôi lúc bạn thấy bực mình khi bạn đang chạy một chương trình mà kết nối...