Giới thiệu  Trong loạt bài tìm kiếm trong không gian trạng thái ( về thuật toán Simulated Annealing có thể xem lại Simulated Annealing ), mình...