Trong phần 1 đã đề cập đến Akka Actor và cách sử dụng chúng trong bài toán cụ thể. Cũng như nhắc đến những ưu...