I) Tình huống thực tế. Cuối tuần tôi có dịp đi tụ tập đại gia đình ở nhà một người họ hàng. Cũng lâu mới...