1. Convolution Layer: Trong bài trước ta đã nói về convolution (tích chập), nhưng các bạn cũng thấy rằng những nội dung trong bài viết...